• STRONA GŁÓWNA

  Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.Nr 0 poz.21), zobowiązuje wytwarzającego odpady do ich usunięcia i unieszkodliwienia. Może on zlecić wykonanie tych czynności innemu podmiotowi. Z uwagi na fakt, iż w\w odpadów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi (z gospodarstw domowych), wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom

  OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW, W TYM PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, CHEMIKALII itp...

  Posiadamy wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia dotyczące odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych. Zaopatrujemy w atestowane worki i pojemniki do przechowywania odpadów. Dysponujemy własnym specjalistycznym transportem przystosowanym do przewozu ładunków niebezpiecznych. Prowadzimy ewidencję odbieranych odpadów zgodnie z rozporządzeniem MOŚ z dnia z dnia 08.12.2010r. (DZ. U. z 2010 Nr 249, poz. 1673). Dla potrzeb wytwórcy odpadów prowadzimy pełną dokumentację, zgodnie z obowiązującą ustawą w zakresie wytwarzania odpadów medycznych. zakresem naszych działań objęte są województwa: opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, ponadto gwarantujemy: niskie ceny, wysoką jakość usług

 • FIRMA

  Przedmiotem działalności firmy SPALMED
  jest odbiór, transport oraz termiczne unieszkodliwianie odpadów w specjalistycznej spalarni odpadów, pochodzących z działalności diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki medycznej i weterynaryjnej głównie małych placówek medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na odpady, którymi się zajmujemy składają się przede wszystkim sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz przeterminowane leki i chemikalia.

  W znacznej większości odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi i jako takie nie nadają się do ponownego wykorzystania, co eliminuje zarówno mieszanie ich z odpadami komunalnymi jak i selektywne gromadzenie. Nakłada to zatem na wytwórcę odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r konieczność ich unieszkodliwienia na przykład poprzez termiczne zniszczenie w ściśle określonych warunkach. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma nasza dysponując odpowiednim transportem oraz profesjonalną kadrą, przygotowana jest do kompleksowego odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wspólnie ustalonym przez strony.

 • CENNIK
  Oferujemy Państwu alternatywnie dwa sposoby rozliczenia usługi: abonamentowy i bezabonamentowy.

  Istotą pierwszego sposobu jest ponoszenie przez Państwa stałej co miesięcznej opłaty z wliczonym stałym limitem odprowadzanych odpadów. Niewątpliwą zaletą takiego sposobu rozliczania usługi jest wliczenie w abonament pewnego określonego limitu odpadów i stała wysokość kosztów w skali miesiąca.

  Bezabonamentowy sposób rozliczenia natomiast jest ściśle skorelowany z ilością odprowadzanych odpadów. Koszt zatem usługi oferowanej przez naszą firmę jest wartością zmienną w skali miesiąca i uzależniony wagowo (w kg) od odprowadzonych odpadów. Opcja ta kierowana jest do placówek wytwarzających co najmniej 40kg odpadów.
 • DOKUMENTY

  Rozporządzenie

  Roporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

  Sprawozdanie roczne

  Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.

  Sprawozdanie roczne

  Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi ...

  Wniosek "DPU"

  Instrukcja dla wytwórców odpadów

 • KONTAKT
  Spalmed - Zofia Karpa
  Książ Wielki, Wielka Wieś 51B/12
  woj. małopolskie 32-210
  poczta@spalmed.pl
  Zadzwoń
  telefon: +48 500 012 121
  telefon: +48 503 666 676
  telefon: +48 506 066 926

  Firma:
  E-mail:
  Wiadomość:

Adres siedziby firmy:

Spalmed - Zofia Karpa
Książ Wielki, Wielka Wieś 51B/12
woj. małopolskie 32-210

Kontakt - województwo: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie

Robert Karpa
e-mail: poczta@spalmed.pl
telefon: +48 500 012 121
telefon: +48 503 666 676

Kontakt - województwo: opolskie, dolnośląskie

Krystian Karpa
e-mail: poczta@spalmed.pl
telefon: +48 506 066 926Copyright by Spalmed 2013